درباره خیمه الانتظار

تاریخچه خیمه
محمدسعید آخوندی مهرجردی

حجت الاسلام محمد سعید آخوندی مهرجردی

متولی موقوفه مهدیه خیمه الانتظار مشهد الرضا(ع)

مستند کوتاه آتشی که گلستان شد.

مستندی درباره خیمه الانتظار

مستند کامل آتشی که گلستان شد.


وقف نامه خیمه الانتظار مشهد الرضا (ع)

صفحه اول وقف نامه خیمه الانتظار

صفحه اول وقف نامه خیمه الانتظار مشهد

صفحه دوم وقف نامه خیمه الانتظار

صفحه دوم وقف نامه خیمه الانتظار

صفحه سوم وقف نامه خیمه الانتظار