شناخت امام زمان (عج)

شیعیان ما اگر دو صفت داشتند من با عجله می آمدم- استاد محمد شجاعی