مراسم اعلام عزای سید الشهدا

نصب پرچم عزای سید الشهدا بر سر در مجموعه اعظم خیمه الانتظار

اعلام عزای سید الشهدا