گزارش تصویری از همایش شیرخوارگان حسینی

اولین جمعه ماه محرم