سخنرانی استاد راجی در بین خادمیاران خیمه الانتظار

استاد راجی در بین خادمیاران خیمه الانتظار

نظم جدید جهانی

نظم کنونی جهان در حال تغییر است. امروز روز به روز واضح تر می شود که…