خداوند حادثه راهپیمایی اربعین را عظمت می دهد

در روزگاری که علیه امت اسلامی دارند کار می کنند. خداوند متعال حادثه راهپیمایی اربعین رو…